Home Page Astroshastra Remedies
Resource from Astroshastra.com Rudraksha Beads Parad Idols Crystal Idols Tantra Items
Shree Yantra
Akarshan
Baglamukhi Maha
Bajrang
Bhairon
Bhom
Brihaspati
Budh
Chandra
Dhumvati
Durgaambajiyan
Durga Bisa
Durga
Ganesh
Gayatri
Hanuman
Kaal Sarp
Kamdev
Kamla
Karla Sidhi
Karya Sidhi
Ketu
Kuber
Kanakdhara
Lakshmi Narayan
   
 

Vedic Yantras in Color


Baglamukhi Yantra in Color
Baglamukhi Yantra
in Color

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Ganesh Yantra in Color
Laxmi Ganesh Yantra in Color

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Ganesh Yantra in Color
Ganesh Yantra in
Color

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Hanuman Yantra in Colr
Hanuman Yantra
in Color

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Kaal Sarp Yantra in Color
Kaal Sarp Yantra in
Bojpatra

INR - 751
USD - 15.71

Buy It

Kaal Sarp Yantra in Color
Kaal Sarp Yantra in
Color

INR - 251
USD - 5.25

Buy It

Maha Lakshmi Yantra in Color
Maha Lakshmi Yantra in Color

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Kuber Yantra in Color
Kuber Yantra in
Color

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Shree Yantra in Color
Shree Yantra
in Color

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Maha Mritunjay Yantra in Color
Maha Mritunjay Yantra in Color

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Saraswati Yantra in Color
Saraswati Yantra in
Color

INR - 251
USD - 5.25

Buy It


Saraswati Yantra on Bhojpatra
Saraswati Yantra
on Bhojpatra

INR - 251
USD - 5.25

Buy It

Navgraha
Mahakali
Mahalakshmi Maha
Mahamritunjay Maha
Mangal
Maruti
Matangi
Meru
Rahu
Ramraksh j
Santan Gopal
Saraswati
Sampoorn Maha Lakshmi
Shani
Shiv
Shubh Labh
Shukra
Sukh Samridhi
Surya
Swastik
Vahan Dhurghtna
Vastu
Vashikaran
Vyaparvridhi Lakshmi
Vighantrasnavgrah
 

Yantras

Rare Lucky Charms Items